ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، شماره 3، ، شماره پی در پی 33

مقاله چهارم : بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطّی « اخلاق شفایی»

صفحه (0 - 0)
علی محمّد پشت دار ( نویسنده مسئول) ، حمید رضا نان آور
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
& اخلاق شفایی » معروف به اخلاق &شاهی» نوشتۀ مظفّر حسنی ( حسینی ) طبیب کاشانی متخلّص به شفایی یکی از آثار اخلاقی قرن دهم است که نویسنده در آن به اخلاق و آداب و فضایل صفات، با شواهدی از آیات و روایات ناب و حکایات نادری پرداخته است. این رسالۀ شامل دو مقاله است. مقالۀ اوّل شامل 21 باب در اخلاق حسنه و مقالۀ دوّم شامل 17 باب در اخلاق ذمیمه میباشد.آنچنانکه از فهرست وارۀ کتابهای فارسی احمد منزوی بر میآید در کشور ایران از این اثر پنج نسخه موجود است که در متن مقاله بطور جداگانه معرفی شده­اند. هدف اصلی این پژوهش آنست که به روش & تحلیل محتوا» ضمن تأمل مختصات سبکیِ اثر، شگردهای بیانی و ادبی آن، بررسی شود و در پایان به سوال اصلی پژوهش یعنی& به چگونگی سبک ادبی و شیوه های ویژه نثر شفایی کاشانی در این اثرپاسخ داده شود» پاسخ داده شود. & اخلاق شفایی » نثری است به نظم آمیخته شده، که در اکثر مواقع جز دیباچۀ کتاب که نثـری بینابین دارد از نثری سهل و ممتنع برخوردار بوده و خط مشی آن همچون گلستان سعدی موعظه، حکمت، اخلاق، علم، و عمل است.در پایان یاد آور میشویم که اخلاق شاهی از متون روایی محسوب شده که حکایات آن شامل درونمایۀ اخلاقی تهذیب و تزکیه نفس است ، این کتاب در نهایت به شاه طهماسب صفوی حسینی تقدیم شده و بیشتر روی سخن او با حاکمان و صاحبان دولت است.

کلمات کلیدی
بررسی محتوایی , نسخۀ خطّی , اخلاق شفایی , شفایی کاشانی , ویژگیهای ادبی و سبکی.