ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، شماره 3، ، شماره پی در پی 33

مقاله پنجم : الگوی فرهنگی خشم و ترس در روایاتی از گلستان و کلیله و دمنه

صفحه (0 - 0)
عاطفه خدایی(نویسنده مسئول) ، نسرین فقیه ملک مرزبان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در این مقاله با استفاده از الگوی خشم لیکاف و کوچش و الگوی کلی هیجانات ایشان، خشم و ترس را در گلستان و کلیله و دمنه بررسی کرده‌ایم. ضرورت پژوهش، دریافت اطلاعات زبانی پیرامون برخی هیجانات است. هدف ، استخراج الگوی ترس و خشم، خاص این دو متن تعلیمی است تا شباهتها وتفاو‌تها با الگوی اصلی و در مقایسه با یکدیگر به دست آید. روش پژوهشگران این مقاله، استفاده از الگوی اصلی خشم و استخراج و بهره‌گیری از الگوی کلی هیجانات کوچش و توضیحات فهر و راسل درباره ترس است. خشم در این دو اثر، مشابه الگوی اصلی است که با توجه به کنشگران متفاوت جامعه، تفاوتهای قابل تاملی در الگو به وجود می‌آید. تفاوتها در الگوی ترس بیشتر در علتها و واکنشهای حاصل از هیجان است. به نظر میرسد تفاوتها ، حاصل نگرش متفاوت نویسندگان، تفاوت در بستر فرهنگی تولید آثار و تفاوت در جامعه در زمان نگارش است.

کلمات کلیدی
«خشم و ترس» , «گلستان» , «کلیله و دمنه» , «الگوی فرهنگی» , «زبان هیجان»