ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، شماره 3، ، شماره پی در پی 33

مقاله پانزدهم : بررسی برون ساخت غزلیات فتاحی نیشابوری با نگاه سبک شناسانه

صفحه (0 - 0)
دکتر محمدرضا نجاریان(نویسنده مسئول)، محمد اسماعیل دهقان طزرجانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
فتاحی نیشابوری از شاعران سده نهم هجری و بی گمان از نظر سبک کلام در ردیف سخن­سرایان میانه سبک عراقی و سبک هندی است. در شعر او بیشتر ویژگیهای هنجاری سده نهم هجری نمود پیدا کرده است، ولی بسامد آنها متفاوت است. در این مقاله با بررسی برون ساخت غزلیات فتاحی نیشابوری، جایگاه او در حیطه سبک شناسی تبیین خواهد شد و مقولاتی چون محور افقی، واژه ، نحو ، ترکیبات عامیانه، ترکیبات نو، صورخیال، عناصر بدیعی بویژه معنوی، موسیقی بیرونی، موسیقی کناری(قافیه و ردیف)، همگونی واژگان ، از دیدگاه سبک ، طرح میگردد. پاره ای از ویژگیهای سبک خراسانی، چون: رقص ضمیر، حذف شناسه، اتّصال ضمیر به حرف اضافه در اشعار او دیده میشود. نیز آرایه­های شاخص سبک هندی مانند ارسال المثل ، اسلوب معادله ، حسن تعلیل در دیوان شاعر سرشار است و اشعار وی از آرایه­های خیال آفرین و انواع صنایع معنوی اشباع شده است. وام­گیریهای ترکیبی از قرآن و زبان عربی در این میان حائز اهمیت است.

کلمات کلیدی
فتاحی نیشابوری , غزل , قرن نهم , برون ساخت , سبک شناسی