ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، شماره 3، ، شماره پی در پی 33

مقاله هفتم : بررسی سبک دیوان فضل الله نعیمی استرآبادی و معرفی نسخ خطی آن

صفحه (0 - 0)
دکتر یدالله شکری ، دکتر محمد درزی (نویسنده مسؤول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
دیوان اشعار فضل­الله نعیمی استرآبادی از تألیفات مهم حروفیه محسوب میشود که بخشی از افکار وحدت وجودی، انسان­مدارانه، قلندرانه و غالیانه آنها را نمایان میسازد. هدف از این تحقیق تحلیل عناصر ادبی و فکری این اثر با روشی توصیفی و تحلیلی است، لذا ویژگیهای مذکور در بالا با توجه به نقش حروف در آنها بررسی میشوند و سپس دیوان در سه بخش صورخیال، صنایع بدیعی و موسیقی مورد مداقه قرار میگیرد. تشبیه به عنوان مهمترین عامل ایجاد تصاویر و تلمیح و مراعات­النظیر به عنوان اصلیترین آرایه­های بدیعی تحلیل میگردند و در نهایت اوزان، قوافی، ردیفها و آن دسته از صنایع ادبی که در موسیقی اثر مؤثرند، مورد موشکافی قرار میگیرند. افزون بر اینها، نگارنده لزوم تصحیح مجدد دیوان را مطرح میکند و نسخ خطی آن را که بر سه دسته کامل، منتخب و ترجیع­بند تقسیم میشوند، معرفی مینماید.

کلمات کلیدی
فضل¬الله نعیمی استرآبادی , حروفیه , دیوان اشعار , نسخه خطی , صورخیال , صنایع بدیعی , موسیقی