ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، شماره 3، ، شماره پی در پی 33

مقاله هشتم : معرفی سفرنامه منظوم فرنگستان و ویژگی های سبکی آن

صفحه (0 - 0)
دکتر محمد رضائی(نویسنده مسئول) ، دکتر حسین کیا ، محبوبه اسدی نهاد
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
یکی از موضوعات اصلی نسخ و کتب خطی سفرنامه هاست که بخش وسیعی از آنها به عصر قاجار اختصاص دارد. سفرنامه­ها گزارشهایی بجا مانده از گذشتگان هستند که حاوی مطالب ارزشمند و خواندنی میباشند خصوصا اگر با مهارت و هنرمندی به رشتۀ نظم کشیده شده باشد. در این صورت ارزش ادبی آن دو چندان میشود.سفرنامه منظوم فرنگستان از جمله نسخ خطی است که در این جا به معرفی آن پرداخته شده و شرح سفر اول ناصرالدین شاه قاجار به اروپا است که شاعر آن را به نظم درآورده است. این نسخه در 46 برگ و 92 صفحه تنظیم شده است.تاریخ کتابت نسخه ذکر نشده است ولی باتوجه به شواهد در سال 1295ه ق سروده شده است. شاعر این سفرنامه منظوم فردی به نام عیوق می باشد که با تمام جستجوها اطلاع چندانی در مورد ایشان حاصل نشد.نسخه خطی سفرنامه منظوم فرنگستان یکی از نسخ ارزشمند دوره قاجار می باشد که در کتابخانه ملی به شماره 504 در تاریخ 1329 به ثبت رسیده است.

کلمات کلیدی
سفرنامه , عیوق , ناصرالدین شاه قاجار , نسخه خطی سفرنامه منظوم فرنگست