ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، شماره 3، ، شماره پی در پی 33

مقاله ششم : تأثیرپذیری از نویسندگان پیشین در شاهکارهای نثر فارسی با توجه به نظریۀ اضطراب تأثیر هارولد بلوم

صفحه (0 - 0)
فاطمه نعنافروش ، محبوبه خراسانی(نویسنده مسئول) ، عبدالرضا مدرس زاده
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
شاهکارهای نثر فارسی بارها و بارها در دهه­های اخیر مورد کاوشهای علمی و تحقیقی قرار گرفته­اند و به ساختارآنها ازدریچه دستور زبان ، سبک شناسی و بلاغت و... نگاه شده است. آنچه که امروز در مرور و مطالعه این متون و در گستره پژوهشهای تازه به آن نیاز داریم بررسی این کتابها از زاویه مکاتب و نظریه­های جدید ادبی است. یکی از نظریاتی که در سالهای اخیر واکنشهای زیادی درپی داشته­است ، نظریه اضطراب تاثیر هارولد بلوم است. طبق این نظریه هر شاعر و نویسنده پدری ادبی دارد که خواه ناخواه تحت تأثیر اوست و این تأثیر ، اضطرابی در او به وجود می­آورد که به واسطه آن به طرزی خلاقانه به دنبال راهی میگردد تا خود را از زیر فشار سلف خود خارج کند و آن گاه اثرش را از بیرون بنا نهد. بر اساس نظریه بلوم همواره میان شاعر متأخر و متقدم یک رابطه دیالکتیک ستیزه جویانه وجود دارد که منجر میشود شاعر متأخر به دنبال راهی باشد تا از بزرگی و اقتدار شاعر متقدم بکاهد و بر آن چیره شود. به همین دلیل دست به یک نوع سوء تفسیر و یا بدخوانی خلاقانه میزند که او را از تسلط مسلم شاعر متقدم برهاند.در این مقاله سعی کرده­ایم با مروری گذرا بر برخی شاهکارهای نثر فارسی در ادوار مختلف، شگردهای رهایی از اضطراب تأثیر را در متون نثر سنتی فارسی بررسی کنیم و این نظریه را در نثر فارسی نقد و بومی سازی نماییم.

کلمات کلیدی
نقد ادبی , نثر فارسی , ‌ تأثیر پذیری , نظریه ادبی , هارولد بلوم