ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، شماره 3، ، شماره پی در پی 33

مقاله سیزدهم : معرّفی احمد بن موسی رشتی استادی وبررسی سبک« شرح گلشن راز» وی

صفحه (0 - 0)
احمد امیری خراسانی ، محمّد رضا صرفی ، فیروز مردانی(نویسندۀ مسئول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
احمد بن موسی رشتی استادی از شخصیتهای عرفانی و ادبی سدۀ نهم هجری و ازمشایخ وابسته به حوزۀ تصوّف آذربایجان به شمارمیرود.آثار برجای مانده از وی عبارتنداز­: شرح گلشن راز، شرح جام جهان نمای مغربی و شرح ترجیع بند اوحدالدّین کرمانی.شرح او بر گلشن راز شبستری یکی از قدیمترین شروحِ آن منظومۀحکمی و عرفانی است. متأسّفانه هیچ یک از منابع در دسترس دربارۀ زندگی، آثار واندیشه­های او سخنی به میان نیاورده­اند. ازاین روی شخصیت و آثار وی ناشناخته مانده­است.این نوشتار بر آن است که ضمن معرّفی اجمالی احمد بن موسی وآثارش، به بررسی ویژگیهای سبکی و محتواییِ مهمترین اثرِ او، شرح گلشن راز، در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بپردازد و جایگاه آن را در میان متون نثر صوفیانۀ فارسی مورد ارزیابی قراردهد. پس از بررسیهای انجام شده، میتوان گفت نتایج حاصل ازاین پژوهش حاکی از یکنواختی شیوۀ نگارش، سادگی عباراتِ نثر و تنوّع در بیانِ معانیِ ابیاتِ شبستری است که با بهره­ گیری ازآیات، احادیث، اصطلاحات عرفانی، کلامی، فلسفی، نجومی، حکایات و اقوال صوفیان و با استفاده از مفردات و ترکیبات عربی، تداوم سنّت شرح نویسی برآثارعرفانی به سبک قدما دراین اثر تحقّق یافته­است.

کلمات کلیدی
شرح گلشن راز , احمد بن موسی رشتی استادی , نسخۀ خطّی , ویژگیهای سبکی.