ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، شماره 3، ، شماره پی در پی 33

مقاله دوم : اشرافیگری یکی از ویژگیهای شعر بدرچاچی

صفحه (0 - 0)
دکتر مریم السادات اسعدی فیروزآبادی (نویسنده مسئول)، دکتر سعید حاتمی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر چگونگی شعر شاعر و خلق مضامین توسط او، شرایط زندگی و مؤلفه­های محیطی است.بدیهی است شاعرانی که در دربارهای باشکوه سلاطین رفت و آمد داشته، هر روز شاهد زرق و برقهای خیره کننده زندگی شاهان و شاهزادگان بوده اند، ناخودآگاه تحت تأثیر این عوامل، بیشتر عناصر تصویرساز شعر خود را از این فضا اقتباس کرده اند.بدر چاچی از این جرگه است.او که در قرن هشتم میزیست، سبب نابسامانیهائی که به علت حملۀ مغول دامن کشور را فراگرفت، جلای وطن کرد و به هندوستان رفت و به مدح پادشاهان آن سامان بویژه سلطان محمد تغلق پرداخت که زیباییهای شگفت انگیز دربارش حتی توجه سیاحان را به خود جلب مینمود.بدر چاچی، در توصیفاتی که از اشیای مورد علاقۀ پادشاه ترتیب میدهد، در وصف طبیعت ، جشنها و اعیاد ...و مهمتر از همه در مدیحه­های خود، شدیداً تحت تأثیر محیط دربار و جلوه­های اشرافیگری است؛ بطوری که صبغۀ اشرافیت از ویژگیهای سبکی سخن اوست و بازتاب این امر بر خیالپردازیهای شاعرانه­اش کاملاً نمایان است .او حتی در انتخاب دایرۀ لغات ،زبان شعری و لحن کلام ، متأثر از زندگی درباری است . در این مقاله، این مقوله­ها به شیوۂ توصیفی- تحلیلی بررسی میگردد.

کلمات کلیدی
آز , داد , سبک , جلوه¬های آز و داد , فردوسی , سیاسی