ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، شماره 3، ، شماره پی در پی 33

مقاله اول : چگونگی انعکاس «دادگری و آزمندی» پادشاهان در شاهنامه و تحلیل سبکی آنها

صفحه (0 - 0)
محمد طاهری، علی آسمند (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
"دادگری وآزمندی" از جمله موضوعات مطرح درسبک فکری شاهنامه است که یکی از استوارترین ارکان بینش سیاسی فردوسی را تشکیل میدهد. فردوسی برای هر یک ازپادشاهان به فراخور عملکرد جلوه­هایی از داد وبیداد و خردورزی و آزمندی را درداستان‌های باستانی و بخش اسطوره­ای و تاریخی شاهنامه برشمرده است.این عناصر پیوند اندامواری با نگرش سیاسی شاعر به حاکمان دارد. تصویرگری شاعر از "آز و داد" به شکلهای مختلف در ضمن داستان پادشاهان آمده است. ادب و سلوک رفتاری حاکمان در پهنۀ تاریخ و تجربۀ زیستی آنان در دو مفهوم "داد و آز " متبلور است. این رفتار در اسطوره­ها با انجام کارهای خارق­العاده همراه است. در این مقاله کوشش کرده­ایم به جلوه­های مضمون و محتوای این مؤلفه­ها در حماسۀ فردوسی بپردازیم و میزان تأثیر آنها را در تفکر سیاسی فردوسی نشان دهیم .

کلمات کلیدی
آز , داد , سبک , جلوه¬های آز و داد , فردوسی , سیاسی