ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

معرفی یوسف اعتصام‌الملک(روشنفکری پیشگام از دیار مشروطه)با سیری در آثار او

صفحه (0 - 0)
قدسیه رضوانیان ،مریم‌محمودی‌نوسر
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
    ترجمه، از جریانهای نوظهوری است که با پیدایش نخستین گرایشهای جدید اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران عصر قاجار بوجود آمده ونقش بسزایی در پیدایش اندیشه‌های نوین دوره جدید پس از مشروطه داشته است.     یکی از پیشروان این عرصه، میرزا یوسف‌ اعتصامی، معروف به اعتصام‌الملک است؛ او از جمله روشنفکران و اندیشمندان عصر قاجار محسوب میگردد که با فعّالیّت‌های گسترده‌اش در این زمینه، نقش برجسته¬ای در پیوند و همسانی جریانمندی ادبیات ایران و جهان ایفا نموده، وانگهی آثار ارزنده‌ای را بخصوص در حوزه‌های گوناگون نظم و نثر جدید و  نوگرایهای مضمونی و ساختاری ادبیّات معاصر عرضه داشته‌است.نظر به اینکه درخور نقش و میزان تأثیرگذاری این متفکّر و مترجم نوگرا در ادبیات معاصر ایران پژوهشی صورت نگرفته، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا به معرّفی اعتصام‌الملک و آثار گوناگون وی پرداخته، سپس با بررسی شیوه نگارش، مضامین و نوآوریهایش، پیشگامی او را  در زمینه‌های مختلف رویکرد جدید ادبی نشان میدهد.

کلمات کلیدی