ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

معرفی نظام الدین استرآبادی و سبک شعر او

صفحه (0 - 0)
مهدی حمزه پور سوینی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
گنجینۀ ادب فارسی سرشار از جواهراتی است که تاکنون معدودی از آنها تصحیح و به جامعۀ ادبی معرفی شده است.یکی از شاعران توانمند که آثار او معرفی و تصحیح نشده،نظام الدین استرآبادی شاعر شیعه مذهب قرنهای نهم و دهم است.شعر او از دو دیدگاه اهمیت دارد: نخست از بعد شعر مذهبی و توجه ویژۀ او به مدح ائمۀ شیعه و دیگر از بعد ادبی و شیوۀ خاص بیانی که بعدها به سبک هندی مشهور شد.نگارنده با در دست داشتن شش نسخۀ خطی دیوان شعر او را تصحیح نموده است.در این مقاله برآنیم که برای نخستین بار نسخ خطی دیوان او را معرفی کرده و به اجمال ویژگیهای شعر او را بیان کنیم. 

کلمات کلیدی