ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

معرفی نسخۀ خطی «تعبیر سلطانی» قاضی ابرقوهی و سیری در سبک نثر آن

صفحه (0 - 0)
عطاءمحمد رادمنش ،مرتضی رشیدی ،فرزاد نبی ئیان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
خواب، رؤیا و تعبیر آن در تاریخ بشریت پیشینه¬ای قابل تأمل دارد. در قرآن و احادیث اهل بیت، به تأویل خواب اشاره¬های بسیاری شده است. یکی از خوابنامه¬های معروف زبان فارسی و به نوعی کاملترین آنها، «تعبیر سلطانی» از قاضی ابرقوهی است. حال سؤال اینجاست که آیا این کتاب تعبیر خواب، صرفاً تقلیدی از سخنان معبّرین مشهور و متون پیش از خود اوست؟ یا مولف ابتکاری در این کتاب داشته است؟ قاضی ابرقوهی با آگاهی از متون نثر و نظم فارسی توانست  که سبک نثر این کتاب را آراسته و فنی جلوه دهد. توجه به سجع¬پردازی، آمیختن نظم و نثر، رعایت ایجاز و دوری از اطناب، بیان حکایات جالب تاریخی و روایی، استشهاد بسیار به آیات کلام وحی و احادیث نبوی و ... سبب غنای ادبی و زبانی این کتاب درقرن هشتم شده است. نقل فراوان اشعار «منظومه خرگوشی» از مؤلفی ناشناس که در تعبیر خواب بوده ولی تا به امروز اثری از آن، جز در این کتاب به دست نیامده از دیگر مزایای این نسخه خطی است. در این مقاله به بررسی سبک ادبی -  زبانی و محتوای این تعبیر خواب پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی