ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 1، ، شماره پی در پی 47

معرفی نسخه خطی مرات الخیال و بررسی سبک ادبی آن

صفحه (223 - 241)
ماهرخ آهمه، مریم محمودی(نویسنده مسئول)، احمدرضا یلمه ها
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 97

چکیده
نسخۀ خطی مرات الخیال اثر میکراج ملتانی از نویسندگان شبه قاره در قرن دوازدهم و از جمله آثار نثر فنی فارسی است که مانند بسیاری از نسخه های خطی دیگر تاکنون تصحیح و چاپ نشده است. احاطۀ نویسنده مرات الخیال به زبان فارسی و عربی و اشتمالش به زیورهای لفظی و معنوی از وجوه امتیاز آن محسوب میشود. در این پژوهش تلاش شده است با خوانش نقادانه و سبک شناسی ویژگیهای ادبی این اثر نقد و تحلیل شود. نتایج تحقیق نشان میدهد که این اثر به سبک موزون فنی نگاشته شده است و در شکل گیری فرم ادبی آن صور خیال از جمله تشبیه و استعاره، قرینه سازیها و ایجاد تناظرهای موسیقایی و دقت و فراست در گزینش و چینش واژگانی بسیار موثر بوده است. از بین آرایه های بدیعی که نقش زیادی در ایجاد موسیقی کلام در این کتاب دارد میتوان به انواع سجع، جناسها، موازنه و ترصیع، قرینه سازی و هم آوایی، اطناب و براعت استهلال اشاره کرد. روش پژوهش در این مقاله به صورت کتابخانه ای و براساس شیوۀ توصیفی و تحلیلی از نسخه مرات الخیال است.<-p> <-p> <-p>

کلمات کلیدی
مرات الخیال , میکراج ملتانی , سبک شناسی , ادبیات شبه قاره