فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 3، ، شماره پی در پی 45

معرفی نسخه خطی فرهنگ عربی به فارسی «مشکاه المصابیح»

صفحه (67 - 87)
علی جهانشاهی افشار
تاریخ دریافت مقاله : بهار 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 97

چکیده
زبان فارسی با عربی تنیده شده است و بسیاری از واژه های دخیل عربی از ادوار کهن تا به امروز در شمار شهروندان لغوی زبان فارسی در آمده و در متون مختلف ادبی و علمی استعمال شدند. از سوی دیگر به واسطه حنبه اعجازی قرآن کریم و اهمیت قرائت و درک صحیح این عطیه الهی و مخزن اسرار نبوی، ایرانیان دغدغه تعلیم و تعلم زبان عربی را در همه ادوار تاریخی داشته اند. یکی از مراجع بسیار مهم در آموزش زبان، لغت نامه های دو زبانه است که اهم واژه های پرکاربرد و ضروری را فهرسا و معنی کرده باشد. از زمره این واژه نامه های متقدم که در خارج از ایران تصنیف شده باید از فرهنگ عربی به فارسی مشکاه المصابیح یاد کرد. اثر مذکور نگاشته مصطفی بن قباد لاذقی است. احوال وی در هاله ای از ابهام قرار دارد و از مطاوی آثار رجالی و تراجم نیز مطلبی در باب وی مستفاد نمیشود. مشکاه المصابیح بر اساس روش باب و فصل تبویب شده است. این اثر به لحاظ مطالعات زبانشناسی عربی و فارسی و اختصاصات رسم الخطی حائز بررسی و ارزش فراوان است.

کلمات کلیدی
فرهنگ لغت , مشکاه المصابیح , مصطفی بن قباد اللاذقی , عربی به فارسی