ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 3، ، شماره پی در پی 41

معرفی نسخه خطی بینش کشمیری و تحلیل آثار و اشعار او

صفحه (1 - 20)
دکترزهرا اختیاری(نویسنده مسئول)، سهیلا مرادقلی
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 1396
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 1396

چکیده
بینش کشمیری از شاعران فارسی زبانِ دوران شکوفایی زبان و ادبیات فارسی در منطقۀ شبه قاره است که آثار گرانسنگی از او به یادگار مانده و تا کنون دربارۀ مختصّات آثار وی، اطلاعاتی علمی ارائه نشده است. از آنجا که تفاوتهای فردی، مشخّصه های فرهنگی و عناصر شخصی یک متن را با روشهای سبک شناسی میتوان بررسی کرد؛ لذا ضمن معرفی شاعر و آثار او، شعر وی به لحاظ زبانی، فکری و ادبی بررسی شده و طرز نویسندگی، نظام فکری و پسندهای فرهنگی و اجتماعی عهد او، آشکار گردید؛ در نتیجه تبیین شد که بینش کشمیری شاعری صاحب سبک است؛ اما ناشناخته. اشعار او نشان از تسلط و ورزیدگی شاعر در هماهنگی میان قالب و محتوا است و شعرش چه به جهت زبانی رسا و فصیح و چه از لحاظ ساختمان و شکل درونی و چه از حیث موسیقی و تخیل، میتواند او را در ردیف شاعران سرآمد و نام آور شعر سبک هندی قرار دهد. روش پژوهش در این مقاله به‌صورت کتابخانه‌ای و براساس شیوۀ توصیفی و تحلیلی از نسخه های خطی بینش کشمیری است.

کلمات کلیدی
بینش کشمیری , سبک شناسی , مختصات زبانی , فکری , ادبی