ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 1، ، شماره پی در پی 35

معرفی نسخه خطی «قَمْقامِ زَخّار و صَمْصامِ بَتّار» و بررسی تفکرات تاریخی و ادبی شاهزاده فرهادمیرزا در تدوین آن

صفحه (0 - 0)
دکتر مهدی صلاح ، محمّد شیخ الاسلامی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
دانش سبک­شناسی به کمک پژوهشگران آمده تا بتوانند به شیوه­ای روشمند، به لایه­های پنهان اندیشۀ نویسنده پی ببرند. در این جستار با تکیه بر روش استقرایی مبتنی بر توصیف و تحلیل، شاخصه­های سبکی کتاب «قمقام زخّار و صمصام بتّار»را در لایه­های آوایی، واژه­ای، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک مورد واکاوی قرار داده­ایم و از رهگذار این روش، به چگونگی تفکرات فرهاد میرزا پی ببریم. بهره­مندی از جناس، سجع و تکرار در لایۀ آوایی بسامد بالاتری دارد. در لایۀ واژه­ای، غلبۀ واژه­های انتزاعی سبب میشود مخاطب به هنگام خوانش متن، از فکر خود بهرۀ بیشتری ببرد و تلفیق کلمات حسی و ذهنی به هنگام بازگو کردن برخی روایات، سبب هنری­تر شدن متن شده. در لایۀ نحوی، کاربرد کهن افعال و تبعیت از ساختار نحو عربی در مواردی، پیوندی شگرف بین زبان ایران پیش از اسلام و نحو عربی برقرار میسازد. در لایۀ بلاغی کاربرد تشبیه، استعاره، کنایه و دیگر صناعات معنوی بر هنریتر شدن سبک نوشته افزوده است. در لایۀ ایدئولوژیک، بر آنست که بر تقدس حضرت سیدالشهدا(ع) از رهگذار روساخت کلام بیفزاید و این نکته را یادآور شود که جایگاه امام حسین(ع) و خاندان ایشان–با تکیه بر استنادات تاریخی دقیق و پیوند آن با شاخصهای ادبی- والا و بحقّ است.

کلمات کلیدی
متون تاریخی , قمقام زخار و صمصام بتار , امام حسین , سبک شناسی , تحلیل متن , مقتل نویسی.