ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 1، ، شماره پی در پی 47

معرفی شش تکنیک جدید توصیفی در رمان معاصر بر اساس مجموعه آثار ابوتراب خسروی

صفحه (243 - 257)
حسنیه نجات‌زاده عیدگاهی، ابوالقاسم قوام (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 97

چکیده
تکنیکهای توصیفی در گذشته عبارتند از: توصیف حقیقی، واقعی، مستقیم، زنده، فردی، شخصیت و صحنه. اما گونه های توصیف در داستان نویسی معاصر و متون مدرنیستی بیشتر و متنوعتر از قصه نویسی سنتی است. برخی از این شگردها عبارتند از: توصیف هرمونوتیک، انعکاسی، چندبعدی، هنجارگریز، سوررئالیستی، انتزاعی، مکتوم، ایدوئولوژیک، ذهنی، تحلیلی، مغایرتی، تبعی و نشانه گرا. این پژوهش بمعرفی و واکاوی شش تکنیک جدید ایدئولوژیک، ذهنی، تحلیلی، مغایرتی، تبعی و نشانه گرا در مجموعه آثار ابوتراب خسروی میپردازد. بررسی آثار خسروی از منظر تکنیکهای توصیفی فوق، تمهیدی است برای بازنمود روشنتر و دقیقتر شیوه شناسی وصف در داستان نویسی معاصر. شگردهای توصیفی در این جستار بشیوۀ (توصیفی- تحلیلی) بررسی شده است. نتایج آن نشان میدهد که آثار خسروی توانایی نمود بسامد بالایی از تکنیکهای وصف و دسته بندی جدیدی از فن توصیف را در خود دارد.<-p>

کلمات کلیدی
تکنیک توصیفی , وصف , ابوتراب خسروی