ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

معرفی حماسۀ دینی«چهارخیابان باغ فردوس» و بررسی ارتباط آن با شاهنامۀ فردوسی

صفحه (0 - 0)
محمد سعید میرزائی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
موضوع این پژوهش معرفی منظومۀ «چهارخیابان باغ فردوس» سرودۀ میرزا احمد الهامی کرمانشاهی است که میتوان آن را  به عنوان حماسه‌ای دینی در نظر گرفت. این منظومه را که سرایش آن دراواخرعهد ناصری (1304هجری)به اتمام رسیده است ، شایدبتوان آخرین نمونه از حماسه¬های دینی نامید  که بر وزن و شیوۀ شاهنامۀ فردوسی پدید آمده است. ویژگی اصلی این منظومه روایت کامل تاریخ کربلا از هنگام مرگ معاویه تا انتهای ماجرای قیام و خونخواهی مختارثقفی است که طی چهاربخش(خیابان) آمده است. شاعر در هر خیابان از این منظومه ، به یک مقطع تاریخی - براساس ترتیب زمانی رخدادها-پرداخته است. در این پژوهش، گزارشی دقیق از منظومۀ «چهارخیابان باغ فردوس» ارائه شده¬ است. به تبیین جایگاه این منظومه درمیان حماسه¬های دینی ، زمینه¬های تاریخی و اجتماعی شکل¬گیری اثر  و نیزعوامل گمنام ماندن آن ،بطور اجمالی پرداخته شده است.همچنین با توجه به اینکه از ویژگیهای شاخص این مجموعه،تلفیق دو نوع مقتل و حماسه و ارتباط عمیق آن با شاهنامۀ فردوسی  است، از این منظر نیز به این کتاب نگاه شده  است.

کلمات کلیدی