ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

معرفی جلد دوم نسخۀ خطّی تاریخ وصّاف و سبکشناسی آن

صفحه (263 - 280)
سیده سمیرا سید خشک بیجاری، دکتر زهرا ریاحی زمین(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 97

چکیده
مقالۀ حاضر ویژگیهای سبکی تصحیحِ جلد دوم از مجموعۀ پنج‌جلدی کتاب «تجزیه‌الامصار و تزجیه‌الاعصار» مشهور به تاریخ وصّاف است. این کتاب ‌یکی از کتب تاریخی قرن هفتم و هشتم هجری قمری است که در آن از روش تاریخ‌نگاری تحلیلی استفاده شده است، نثر این کتاب ‌یکی از نمونه‌های نثر مصنوع و فنّی دورۀ ایلخانان است و از قدیمترین منابع این دوره محسوب میشود. این کتاب نوشتۀ شهاب­الدین ‌وصّاف­الحضره است. نثر آن متکلف، مسجع و سرشار از عبارتپردازی و ذکر مترادفات و افراط در آوردن اخبار و اشعار عربی و آیات قرآنی است. این کتاب دنبالۀ تاریخ جهانگشای جوینی است. تاریخ وصاف مشتمل است بر ‌یک مقدمه و پنج‌جلد در شرح رویدادهای حکومت ایلخانان، از مرگ مکنو­قاآن تا اواسط سلطنت ابوسعید بهادر(736-716) ‌یعنی سال 723هـ .ق است. 

کلمات کلیدی
تاریخ وصّاف , تاریخ‌نگاری , ویژگیهای سبکی تاریخ وصّاف