ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 1، ، شماره پی در پی 35

مخالف خوانی یکی از ویژگیهای سبکی صائب تبریزی ( بررسی موردی : مخالف خوانی گل در شعر او)

صفحه (0 - 0)
عفت نجار نوبری(نویسنده مسئول) ، علی‌محمد سجادی ، مهدی ماحوزی ، محمود طاووسی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
«سنّت ادبی» جریانی تکرار شونده در شعر است که مورد پسند اهل ادب قرار گرفته و شعرا به تقلید از قدما بدان تمسّک میجویند. در سبک هندی، رفته رفته تکرار بی­رویه، موجب ملال و بی­میلی صاحبان ذوق میشود و شخصی با قریحه چون صائب تبریزی، در مسیر خلاف این سنت حرکت کرده، به ابداع و نوآوری شاعرانه دست میزند. تلاشی که صائب پس از اشباع مضمونهای شعر عصر تیموری بدان دست یافت، سبب شد تا او همانند سایر شاعران مخالف­خوانی سنتهای ادبی را پیش بگیرد و مضمونهایی بکر و تازه را در شعر وارد کند. در میان مخالف ­خوانیهای صائب، گل جایگاه ویژه­ای دارد. گاه صائب با نگاهی تازه بر معشوق، او را بر گل برتری داده و گاه با در نظر گرفتن صفات و ویژگیهایی تازه که به گل نسبت میدهد به آفرینش مضامینی بکر از طریق مخالف­خوانی دست میزند. در این نوشتار برآنیم تا بر اساس مخالف­خوانی با گل، دریابیم صائب با داشتن نگاهی تازه و ذره­بینی چگونه و از چه زوایایی، به گل نگریسته و کدام صفات را برای آن در نظر گرفته است. با بررسی و تحلیل این عنصر میتوان به ارزش هنری اشعار صائب و دامنۀ خیال او دست یافت. همچنین دریافت که کاربرد حسن تعلیل، پر بسامدترین صور خیال به کار رفته در مخالف­خوانی، شگردی است که صائب در نواندیشیهای خود آن را به کار میگیرد تا مخاطب، جهان را دیگرگونه ببیند.

کلمات کلیدی
بلاغت , سبک شناسی , صائب تبریزی , مخالف خوانی , گل