فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 1، ، شماره پی در پی 43

قبای صنعت سعدی (تحلیل برخی از جنبه‌های زیبایی‌شناسی در غزلهای سعدی)

صفحه (241 - 258)
محبوبه مسلمی‌زاده
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
راز تأثیر و قوّت سخن در غزلیات سعدی، سادگی و روانی، حسن ترکیب الفاظ، پختگی بیان، وقار و قوّت تعبیر و دوری از تکلّف و تعقید در عین توجّه به پرداخت و صیقل سخن است. این مقاله قصد دارد تا مناسبات درونی ساختار شعر و ترکیب واژه‌ها و جمله‌ها در محور همنشینی و جانشینی را در غزلهای سعدی به روش تحلیلی- توصیفی بررسی نماید تا مشخّص گرداند وی در اشعارش از چه شیوه‌هایی جهت زیبایی مضاعف و تشخّص و برجسته‌سازی کلام خود بهره برده و هنجار سخنش در چه گونه‌هایی از شگردهای زیبایی‌شناسی شکل یافته است. چنان که تحلیلها مینماید، فنون زیبایی ظاهری و باطنی کلام سعدی در غزل آمیغی است از دخل و تصرّفات صرفی و نحوی، پنهان کردن پیوندهای هنری واژگان در زیر پرده‌های برخی صنایع، ایجاد ترکیبات و اصطلاحات جدید، جابجایی ضمایر و مانند آن.

کلمات کلیدی
سعدی , غزلیات سعدی , زیبایی‌شناسی لفظی , زیبایی‌شناسی معنایی