ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 1، ، شماره پی در پی 35

شیوه‌های خاصِ بهره‌گیری عرفی از صُور بلاغی در آفرینش تصویرهای انتزاعی

صفحه (0 - 0)
شهرام احمدی(نویسنده مسئول) ، آلیس سعیدی ، مصطفی میردار رضایی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
عرفی شیرازی (999 ـ 963 ه. ق.) که به «مخترع طرزِ تازه» نیز معروف است و در شکل­گیری و تکوین سبک هندی نقش بسزایی داشته و از جمله شاعرانی است که هم در خلق مضامین تازه، ابداع ترکیبات و تصاویر بدیع موفّق عمل کرده و هم مضمون­آفرینیِ تازۀ خود را با مهارتی خلاقانه و با استفاده منحصربه فرد از صُور خیال و شگردهای ادبی شکل داده است. تورّقی در دیوان عرفی نمایانگر کثرتِ مضامین و ترکیبهای نوینی است که پیش از وی در شعر دیگر شعرا دیده نشد. عرفی همچنین نخستین شاعری است که وفورِ تصویرهای انتزاعی در دیوان او به عنوان یک عامل سبک­ساز دیده خودنمایی میکند. دو پرسش اصلی این جستارکه به شیوﮤ تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­یی نگاشته شده است، عبارتند از: 1ـ ابزارها و شیوه­های خاص عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی کدامند؟ 2ـ کدام عنصر ادبی در دیوان عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی برجسته­تر است؟ در طول متن پژوهش خواهیم دید که نکتۀ در خور توجّه در خصوص کنایه­هایی که عرفی برای آفرینش تصویرهای انتزاعی بکار میگیرد، این است که در این نمونه­ها کنایه و استعارۀ مکنیه درهم می­آمیزند و در نتیجه، صناعت ادبیِ جدیدی به نامِ «کنایۀ استعاری» یا «استعارۀ کنایه» شکل میگیرد.

کلمات کلیدی
عرفی , سبک هندی , تصویر انتزاعی , تشبیه , استعارۀ مکنیه و تبعیه , کنایه