ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 1، ، شماره پی در پی 35

شبکه های رمزی در غزلیات عطار

صفحه (0 - 0)
فاطمه مدرسی ، رحیم کوشش ، یاسر رحمتی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
اندیشمندان هر حوزه­ای برای انتقال مفاهیم و موضوعهای مدنظر خویش، زبان خاصی را برمیگزینند تا بتوانند به نحو احسن این فرآیند را عملی کنند. در حوزۀ ادبیات عرفانی نیز عرفا برای اینکه غیر را شایستۀ درک تجربه­های شخصی و مفاهیم متعالی خویش نمیدانستند، زبانی را برگزیده­اند که«رمز» یکی از مهمترین خصوصیات آن بشمار می­آید. یکی از این عرفا عطار نیشابوری است که سروده­های وی خاصه غزلیاتش آکنده از رمز است. حضور طیف گسترده­ای از رمزها، پژوهشگران را بر آن داشته است که به دسته­بندی آنها بپردازند. از جمله کارهایی که در این زمینه صورت پذیرفته است، ساماندهی رمزها تحت عنوان«شبکه­های رمزی» است که انواع مختلف آنها را ذیل شبکه­ای خاص قرار داده است.در تحلیل متن­های عرفانی باید این اصل را همواره مد نظر داشت که هر اصطلاحی را در قالب اندیشۀ عرفانی همان شخصیت، مورد تأمل و بررسی قرار داد و از کلی­گویی در این زمینه اجتناب ورزید. از این رو در این مجال سعی شده است که شبکه­های رمزی در غزلیات عطار با محوریت اندیشه و تجربه­های عرفانی وی، مورد مداقه قرار گیرد.

کلمات کلیدی
عرفان , عطار , دیوان , رمز , شبکه های رمزی