ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 1، ، شماره پی در پی 47

شاخصه های سبکی دیوان جهان ملک خاتون

صفحه (183 - 201)
راویه کردافشاری، احمد خاتمی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : بهار 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
پژوهش درسبک شعر فارسی بویژه سبک فردی شاعران و خصوصا سبک فردی شاعران نامداری که کمتر بشیوه شاعری آنها پرداخته شده از اولویت خاصی برخوردار است  . یکی از این دست آثار، دیوان جهان ملک خاتون است. جهان ملک که در سالهای بین784-725 میزیست، معاصر سعدی و حافظ وتنی چند از شاعران برجسته قرن هشتم چنانکه باید و شاید مورد توجه پژوهشگران حوزه ادب فارسی قرار نگرفته است. این پژوهش بر آنست تا از منظر سبک شناسی شعر او را به لحاظ فکری ومحتوایی و ادبی – بلاغی بکاود و با ارائه گزارش آماری نشان دهد که شعر او تا چه میزان  از سلاست و جزالت برخوردار است و شاخصه های سبک فردی و ابتکارات و نوآوریهای لطیف ودلنشین او در دیوانش تا چه میزان است.<-p> <-p>

کلمات کلیدی
شعر فارسی , شعر قرن هشتم , جهان ملک خاتون , سبک¬شناسی دیوان جهان ملک خاتون