فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 3، ، شماره پی در پی 45

سیر تحوّل شطح از کتاب النّور بایزید بسطامی تا حسنات العارفین دارا شکوه

صفحه (89 - 110)
الهام روستایی راد ، مریم حسینی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : بهار 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 97

چکیده
کاوش در ساختار صوری و معنوی چند شطح بحث برانگیز قرون اولیۀ تصوّف و سایر شطحیاتی که از قرن ششم تا قرن یازدهم در آثار عرفانی دست به دست گشته اند، نشان میدهد که هر چه از سَده­ های نخست میگذرد، شطح گویی به تقلید و ابتذال متمایل گشته و از ویژگیهای معروف و مرسوم شطح حقیقی فاصله میگیرد. این پژوهش پس از بیان مبانی نظری شطح و ویژگیهای آن، دوران شطح گویی را بنابر منابع موجود، به سه دسته تقسیم میکند؛ بعد از بررسی شطح هر دوره با محوریّت ویژگیهای قراردادی شطح،  به نقد و بررسی دوره ها پرداخته و نشان میدهد شطح حقیقی تنها در دوره های اوّل تصوّف از زبان بایزید و خَرَقانی و حلّاج شنیده شده است و پس از آن هر چه هست؛ یا تقلید و تکرار، و یا دریافتهای عرفانی است که به تعبیر نادرست و به عنوان شطح، در آثار صوفیه ضبط شده اند.

کلمات کلیدی
شطح , بایزید بسطامی , روزبهان بقلی , داراشکوه