ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

سکتۀ عروضی در شعر ناصر خسرو

صفحه (0 - 0)
حکیمه دبیران ،امیر درواری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
از خصوصیات سبکی شعر خراسانی وجود سکته های عروضی نسبتا زیاد در قصاید این دوره است. سؤال این جاست که دلیل پدید آمدن این سکته ها چیست؟ در پاسخ به این سؤال می توان سه احتمال مطرح کرد:1- در آن دوره قواعدی وجود داشته که با اعمال آن خواننده سکته را احساس نمی کرده است و در واقع سکته، حاصل احساس امروزی خوانندگان شعر است.2- این سکته ها ناشی از تلاش شاعر برای گنجاندن هر چه آسان تر واژه ها و معانی در قالب محدود وزن است.3- برای از میان برداشتن محدودیت های موسیقایی اوزان، به هنگام تغییر احساس و عاطفه در یک شعر، شاعر از سکتۀ عروضی استمداد جسته است.در این پژوهش ضمن رد احتمال اول، با بررسی دیوان ناصرخسرو نشان داده شده است که بسیاری از سکته های موجود در قصاید او از نوع سوم است. همچنین از سکتۀ عروضی می توان به عنوان عاملی جهت جلب توجه خواننده به معنی یاد کرد.

کلمات کلیدی