ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 4، ، شماره پی در پی 50

سطح فکری شعر دوره بازگشت و مشروطه ، بررسی موردی: نگاه شاعران به مشروعیت حکومت قاجار

صفحه (207 - 228)
فاطمه سیفی، عبدالحسین فرزاد(نویسنده مسئول)، فرهاد طهماسبی
تاریخ دریافت مقاله : تیر 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : مهر 1398

چکیده
شعر فارسی در دوره ‏های مختلف از پرداختن به مسایل اجتماعی و سیاسی شانه خالی نکرده است. حال با توجه به این که شاعران از دربار صله دریافت میکرده تا مبلّغ اندیشه‏ های حکومت و شاه باشند و یا این که خود را در برابر جامعه و مردم مسئول و متعهد میدانستند، متفاوت بوده است. یکی از موضوعاتی که حکومتها همواصه به آن توجه کرده‏ اند مشروعیتشان بوده است. مشروعیت از مهمترین عوامل بقای حکومتهاست که شعر فارسی نیز نسبت به آن بی‏ تفاوت نبوده است. در این مقاله تلاش کرده‏ایم تا با بررسی سیر اندیشۀ ایرانی دربارۀ مشروعیت حکومت و پادشاه در شعر فارسی به ویژه در شعر سبک بازگشت دورۀ قاجار و شعر مشروطه، نشان دهیم که شاعران با استفاده از شعر چگونه به مشروعیت ‏بخشی یا مشروعیت ‏زدایی حکومتها پرداخته ‏‏اند.

کلمات کلیدی
مشروعیت , شعر بازگشت , شعر مشروطه , مشروعیت‏بخشی , مشروعیت‏زدایی