ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

سبک‌شناسی سلسله‌الذهب جامی

صفحه (1 - 20)
نفیسه گاموری، حسین آقاحسینی(نویسنده مسئول)، مریم محمودی
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 97

چکیده
برای شناخت بهتر سبک ادبی غالب در هر دوره‌ای لازم است همه آثار سرامدان دوره زمانی به‌دقت بررسی شود و ویژگیهای سبکی آنها مدنظر قرار گیرد. به همین‌ منظور و برای رسیدن به شناختی بهتر نسبت‌ به سبک ادبی قرن نهم، سلسله‌الذهب عبدالرحمن جامی در این پژوهش بررسی میشود. سلسله‌الذهب، اورنگ اول از هفت‌اورنگ عبدالرحمن جامی، شاعر صاحب‌ سبک قرن نهم هجری است که بررسی ویژگیهای سبکی آن، هم به شناخت بهتر سبک ادبی روزگار حیات شاعر کمک میکند و هم شناختی کامل از سبک فردی او ارائه میدهد. این پژوهش برای رسیدن به درکی بهتر نسبت ‌به سبک شخصی جامی، به بررسی فرارویهای زبانی وی در سه سطح زبانی (موسیقایی، واژگانی، نحوی) و ادبی و فکری میپردازد. با استخراج پربسامدترین شیوه ‌های برجسته ‌سازی زبانی در حکایات این مثنوی، سبک فردی جامی که سبک خراسانی مایل به عراقی است، تبیین میشود.

کلمات کلیدی
سبک‌شناسی , سلسله‌الذهب جامی , کلمات , موسیقی , نحو , بلاغت , اندیشه