ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 3، ، شماره پی در پی 37

سبک قافیه پردازی در «منطق‎الطیر» عطار نیشابوری

صفحه (0 - 0)
دکتر احمد ذاکری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
یکی از آرایه‎های موسیقایی ویژه نظم و شعر را قافیه تشکیل میدهد . قافیه در هماهنگ کردن موسیقی نظم و شعر کارکرد و نقش بسزایی دارد زیرا در اصل برای همین منظور پدید آمده‎است .مثنوی منطق‎الطیر شیخ فریدالدین عطار از این بابت از سرآمدان و مثنویهای زبان و ادب فارسی به شمار میرود . پژوهندۀ این نوشتار باور دارد که آن سر حلقۀ رندان قلندر نه تنها در معنی که یک سوی سکۀ شعر به شمار میرود بلکه در پدید آوردن زبان شعر هم به ویژه از دیدگاه موسیقی و هنر ادبیت زبان در منطق‎الطیر از سرآمدان مثنوی‎سرایان است . بنابراین در این مقاله میکوشد سبک قافیه پردازی عطّار در مثنوی منطق الطیر را با توجّه به وابسته های پیشین و پسین قافیه یعنی حاجب و ردیف بررسی نماید.

کلمات کلیدی
نظم , منطق الطیر , حاجب , قافیه , ذوقافیتین , ردیف