ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

سبک فکری فتوت نامه ها و قلندریه ها بررسی موردی : چگونگی و تعداد و چرایی استفاده از شخصیتهای دینی و ملی و تاریخی در متون قلندریه و فتوتنامه ها

صفحه (245 - 262)
مریم اسفندیاری، شهره انصاری(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 97

چکیده
بخشی از ادبیات مکتوب ما را متون قلندریه و فتوت نامه ها تشکیل میدهند. پراکندگی این متون از قرن سوم تا امروز را در بر میگیرد. مولفه های مختلفی در سطح فکری نویسندگان این کتابها دخیلند که از جمله ء آنها استفاده از شخصیتهای دینی و ملی و تاریخی بوده است. بدیهی است این استفاده ها در زمینه های مختلف و به نیتهای متفاوت صورت گرفته است. ما در این مقاله با بررسی چهار متن با نامهای "فتوت نامه سلطانی"، "آیین قلندری"، "فتوت نامه ها و رسائل خاکساریه"، "فتوت و اصناف" و تقسیم بندی دقیق نامهای مورد استفاده در آنها سعی داریم تا میزان، چگونگی و دلایل استفاده از آنها را بیان کنیم. این تقسیم بندی شامل موارد زیر میباشد؛ <-p> الف) شخصیتهای دینی و مذهبی مانند پیامبران(ع)، یاران پیامبر و ائمه <-p> ب) شخصیتهای جاهلی<-p> ج) شخصیتهای ملی و ایرانی مانند جمشید و شاپور و شخصیتهای تاریخی مانند اسکندر <-p>

کلمات کلیدی
فتوت , جوانمردی , قلندر , تصوف