ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 1، ، شماره پی در پی 39

سبک شناسی جملات ندایی در غزلیّات حافظ

صفحه (43 - 58)
معصومه امیرخانلو(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 1395
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 1396

چکیده
بررسی نحوی شعر، گام مهمّی در شناخت جنبه­های جما­لشناسانۀ شعر به شمار میرود؛ از این رو در این مقاله به بررسی یکی از پر کاربردترین انواع جملات؛ یعنی جملات ندایی در غزل حافظ پرداخته شده است. جملات نداییِ حافظ، هم در حوزۀ ساخت صوری و هم در حوزۀ ساخت معنایی دارای تنوّع چشمگیری هستند و این خلق تنوّع در ساختار نحوی جملۀ ندایی، خود از عوامل مؤتّر در زیبایی غزل حافظ است. به منظور انجام این پژوهش و برای توصیف دقیقتر این نوع جملات، تمام 484 غزل موجود در «حافظ به سعی سایه» مورد توجّه قرار گرفته است. از جمله نتایج حاصل ازین تحقیق، پی بردن به حوزۀ مخاطبان حافظ و یافتن ارتباط صوری نداها با مباحثی چون تناسب در طول بیت و غزل، التفات و صور خیال است که با ارائۀ شاهد مثالهایی به تبیین مطلب پرداخته شده است. در بررسی جملات ندایی به آرای دستورنویسان فارسی و نیز نظریه­پردازان غربی مرتبط با بحث ندا توجّه نشان داده شده است.

کلمات کلیدی
غزل حافط , ساختارهای نحوی , جملات ندایی , التفات , موسیقی شعر , صور خیال , تناسب , جمالشناسی