ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 1، ، شماره پی در پی 47

سبک شناسی آثار محمود دولت آبادی بر مبنای مقالات دانشگاهی

صفحه (109 - 126)
کارمین صرّاف، سید جمال الدین مرتضوی(نویسنده مسئول)، جهانگیر صفری، سید کاظم موسوی
تاریخ دریافت مقاله : بهار 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه پژوهشگران در رشته زبان و ادبیات فارسی، بررسی سبک شناسانه آثار نویسندگان و شعرا است. در سالهای اخیر و با توجه به گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی، روند نگارش مقالات دانشگاهی افزایش پیدا کرده و پژوهشگران دانشگاهی ببررسی آثار نویسندگان و شعرای گذشته و معاصر بر اساس معیارهای علمی پرداخته اند. از جمله نویسندگان معاصر که پژوهشهای زیادی درباره آثار وی در زمینه های گوناگون از جمله سبک شناسی صورت گرفته محمود دولت آبادی است. در مجموع بیش از شصت مقاله دانشگاهی درباره آثار دولت آبادی به رشته تحریر در آمده که هدف نویسندگان این مقاله این است که ویژگیهای سبکی وی را از این مقالات استخراج و دسته بندی نمایند و در قالب یک مقاله در اختیار پژوهشگران قرار دهند. در این مقاله از چهل و نه مقاله دانشگاهی که ببررسی آثار دولت آبادی پرداخته اند استفاده شده است. مطالب این مقاله در هفت بخش ارائه گردیده است که عبارتند از: 1- نثر، 2- مضامین، 3- عناصر داستان، 4- مکتبهای ادبی، 5- بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی، 6- ادبیات اقلیمی و روستایی، و 7- سایر موارد.  <-p> <-p>

کلمات کلیدی
سبک شناسی , محمود دولت¬آبادی , مقالات دانشگاهی , ادبیات داستانی.