ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 1، ، شماره پی در پی 47

سبک شناسی آثار طنز ابوالفضل زرویی نصرآباد

صفحه (1 - 18)
رضا پوردهقان اردکان، اصغر رضاپوریان(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 96

چکیده
ابوالفضل زرویی نصرآباد از موفقترین و مشهورترین چهره های طنزپرداز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پرورش یافته مکتب گل آقاست. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به سبک شناسی آثار طنز وی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر آنست که نقیضه گویی و آیرونی دو شگرد طنزآفرینی هستند که از بسامد بسیار بالایی در آثار وی برخوردارند. طنز نوشته های نخستین وی تحت تاثیر شرایط و مسائل سیاسی و اجتماعی و به تقلید از شیوه رایج مجلات فکاهی عصر خود به انتقاد از مسائلی چون: مشکلات اقتصادی، نابسامانی در اوضاع خدمات شهری، ازدواج جوانان، گرانی و ... میپردازد. زرویی بمرور زمان با ممارست و استفاده صحیح از استعداد طنز خلاقانه خود به سبک شخصی دست پیدا کرده است که حاصل پرداختن به طنزهای فلسفی با گستردگی معنا و محتواست و دامنه شمول آن محکوم به زمان و مکان نیست. استفاده از زبان تاریخی برای بیان دغدغه های انسان امروزی، در آمیختن گفتمانهای مشهور از طریق نقیضه گویی، نگاه آیرونیک به مسائل پیرامون خود، انتخاب زبان محاوره، بیان فرهنگ عامه و کاربرد ضرب المثل هایی که بعضا از ساخته های خود اوست، از مهمترین ویژگیهای سبکی آثار طنز زرویی است.<-p>

کلمات کلیدی
ابوالفضل زرویی نصرآباد , سبک شناسی , طنز , نقیضه , آیرونی