ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 3، ، شماره پی در پی 41

زندگی، زمانه و زمینه‌های مشترک فکری عبدالرحیم طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای و میرزا حبیب اصفهانی

صفحه (377 - 395)
مهرداد نصرتی، دکتر فاطمه حیدری(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 96

چکیده
قرن سیزدهم شمسی، نمایندگان فکری برجسته‌ای در میان نویسندگان دارد که آثارشان در تحقق انقلاب مشروطه و پیشبرد اهداف این انقلاب تأثیر انکار ناپذیری دارد که از بین این افراد نامهایی مانند عبدالرحیم طالبوف، فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، زین‌العابدین مراغه‌ای و میرزا حبیب اصفهانی، نامهای شنیده شده‌تری هستند که هم از اوضاع اجتماعی زمان خود تأثیر پذیرفته‌اند و هم تأثیر خود را بر شرایط عصر خود گذاشته‌اند و با نوشته‌های خود در قالب مقاله، نمایشنامه، سفرنامه، رساله، رمان و ترجمه، سهم عمده‌ای در روشنگری مردم و بالا بردن سطح آگاهی‌های اجتماعی و در نهایت پیروزی انقلاب مشروطه داشته‌اند. در این مقاله زندگی، عصر و زمینه‌های مشترک فکری عبدالرحیم طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای و میرزا حبیب اصفهانی را بررسی کرده‌ایم تا به پاسخ این پرسش برسیم که دلیل موضوعات مشترکی که عبدالرحیم طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای و میرزا حبیب اصفهانی در آثار خود به آن پرداخته‌اند، آیا زمینه فکری و زمانه مشترک این سه نویسنده است؟

کلمات کلیدی
عبدالرحیم طالبوف , زین‌العابدین مراغه‌ای , میرزا حبیب اصفهانی , انقلاب مشروطه , مسالک المحسنین , حاجی بابا اصفهانی , سیاحتنامه ابراهیم بیگ