ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 1، ، شماره پی در پی 35

دوبیتی در ادوار مختلف شعر فارسی

صفحه (0 - 0)
محمد حسین محمدی، غزال اسماعیلی برزی (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
دوبیتیها و ترانه‌ها که به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل شده‌اند، گنجینۀ ارزشمند و گرانبهای هر ملتی هستند که اصیلترین احساسات بشری را در خود جای داده‌اند. این اشعار نمایانگر احساسات ساده و بی پیرایۀ انسانهایی ست که، از دل برآمده‌اند و بر دل مینشینند، ازاینروست که دوبیتیها پس از گذشت صدها سال، جاودانه‌اند. در این مقاله، بررسی سیر تحول دوبیتی در ادوار مختلف شعر فارسی از آغاز تا به امروز مد نظر ما بوده‌است؛ ابتدا به بیان مهمترین نکات دربارۀ کلیات و وزن این قالب شعری پرداختیم و پس از معرفی و ذکر نمونه‌هایی از دوبیتیهای شاعران در هر دوره‌ی سبکی به بررسی و بیان مهمترین ویژگیهای هر دوره در سه سطح ادبی، زبانی و فکری از سبک خراسانی تا دوره‌ی معاصر پرداختیم. در پایان برای مقایسۀ بهتر میزان به کارگیری هریک از فنون ادبی در دوبیتیها، برای هر دوره‌ی سبکی نموداری رسم کرده تا مقایسه و نتیجه‌گیری بهتری از آنچه در باب دوبیتی ذکر شد به دست آید. آنچه ‌از نتیجۀ کلی این مقاله بدست می‌آید:‌الف-گردآوری نام شاعران دوبیتی‌سرا و ذکر نمونه‌هایی از دوبیتیهای آنها ب-بررسی این نکته که هریک از شاعران در دوره‌های مختلف به چه میزان و چگونه‌ این قالب را به‌ کار برده‌اند و دلایل دیگر شاعران در عدم به کارگیری این قالب چیست. ج-بررسی و ذکر برجسته‌ترین ویژگیهای سبکی دوبیتیها در سه سطح ادبی، زبانی و فکری.

کلمات کلیدی
دوبیتی , سیرتحول , ادوار , قالب , وزن , ویژگیهای سبکی.