ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 3، ، شماره پی در پی 41

حافظ و نجیب الدین جرباذقانی (گلپایگانی)

صفحه (81 - 100)
مریم حقی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 96

چکیده
ملك الشعرا نجيب الدين جرباذقاني (گلپايگاني) از شاعران بزرگ ولي گمنام اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجري است كه دیوانی در حدود دوهزار بیت از او باقی مانده است. هر چند از احوال او اطلاع زيادي در دسترس نيست اما اغلب تذكره نويسان او را از شاعران معروف عصر خود دانسته اند و شعرش را به زيبايي و رواني ستوده اند. بسياري از لغات، تركيبات، تعابير و مضاميني كه در شعر نجيب الدين به كار رفته اند عيناً يا با اندكي اختلاف در شعر حافظ وارد شده اند. با وجود شباهتهاي فراوان لفظي و معنايي كه ميان ديوان حافظ و ديوان نجيب الدين جرباذقاني وجود دارد تا كنون كسي به تحقيق درباره وجوه مختلف تشابه ميان اين دو اثر نپرداخته است. هدف از نگارش اين مقاله بررسي جنبه هاي گوناگون شباهتهاي لفظي و محتوايي ميان شعر اين دو شاعر از قبيل تشابه مضمون ابيات، تشابه يك مصراع، تشابه بخشي از يك مصراع، تشابه تركيبات و همساني وزن و قافيه است.

کلمات کلیدی
شعر فارسی , ادبیات تطبیقی , حافظ , دیوان حافظ , نجیب الدینجرباذقانی