ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 3، ، شماره پی در پی 37

جلوه‌های تصاویر طلوع و غروب در خمسه امیر خسرو دهلوی

صفحه (0 - 0)
شاهپور شهولی کوه‌ شوری ،مظاهر نیکخواه (نویسنده مسئول) ،اصغر رضاپوریان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
طلوع و غروب خورشید از دیرباز نقشی بارز و چشمگیر در تصویرسازیهای شاعرانه داشته‌اند. در جستار فرارو، هدف نگارندگان این است که تصاویر طلوع و غروب را در خمسه امیر خسرو دهلوی بررسی کرده، میزان توفیق شاعر را در ارائِۀ ابعاد و جلوه‌های گوناگون این تصاویر، بویژه تناسب تصاویر با موضوع حکایات، به خوانندگان نشان دهند. روش پژوهش در این جستار، توصیفی- تحلیلی است. نتیجه کلّی نشان میدهد؛ امیر خسرو از دیدگاه کمّی، در خمسه‌اش 45 تصویر طلوع و 37 تصویر غروب به دست میدهد؛ مثنوی«مطلع الانوار» با 2 تصویر، کم‌ترین تصاویر و«هشت بهشت» با 40 تصویر، بیش‌ترین تصاویر را به خود اختصاص داده‌اند. از بعد کیفی،«به گزینی واژگان، ترکیبات و عبارات»،«رعایت ایجاز» و«سنخیّت یا تناسب تام تصاویر طلوع و غروب با موضوع حکایات» بارزترین خصایص تصاویر طلوع و غروب خمسه امیر خسرو دهلوی است.

کلمات کلیدی
امیرخسرو , خمسه , تصویر , طلوع و غروب , تصاویر غنایی , تصاویر حماسی