ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

تَرجُمانُ القرآنِ تاج الدینِ هاشمی (سده هشتم هجری) و تأثیرِ قرائاتِ مختلف بر آن

صفحه (0 - 0)
امیر توحیدی ،سیّد مهدی موسوی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تاج¬الدین محمّد هاشمی از قرآن¬پژوهانِ ناشناخته سده هشتم هجری کتابی دارد به نام تَرجُمانُ القرآن که در آن به ترجمه لغات قرآن پرداخته است. این اثر که پیش از تَرجُمانُ القرآن جُرجانی نوشته شده تاکنون به چاپ نرسیده است. از رساله منسوب به‌هاشمی نسخه¬های  محدودی در کتابخانه¬ها در دسترس است. از جمله ویژگیهای این اثر، ترجمه برخی کلمات بر اساس قرائتی غیر از قرائت رایج در روزگار ما (قرائت عاصم به روایت حفص) است. در این مقاله سعی داریم با جمع-آوریِ این موارد در کتاب هاشمی، تأثیرِ قرائاتِ مختلفِ قرآنی بر آن را مورد بررسی قرار دهیم. در تحقیق حاضر، از دو روش توصیفی و تحلیلی استفاده کرده¬ایم.

کلمات کلیدی