ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 1، ، شماره پی در پی 35

تصویرهای تشبیهی فشرده ویژگی برجسته سبکی متون منثور عرفانی (با تمرکز بر عبهرالعاشقین، اسرارالتوحید، کشف¬الاسرار و عدّهالابرار)

صفحه (0 - 0)
مریم نافلی(نویسنده مسئول) ، حسین آقاحسینی ، سیّد علی‌اصغر میرباقری فرد
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
با وجود اینکه صورخیال یکی از ویژگیهای اصلی شعر است اما در بسیاری از متون منثور عرفانی نیز کاربرد دارد؛ به گونه‌ای که گاه زبان برخی از این آثار به سبب کاربرد فراوان انواع صورخیال به زبان شعر میگراید. در این پژوهش هدف بر آن است تا تشبیه (رکن اصلی صورخیال) و تصاویر برخاسته از آن در متون منثور عرفانی بررسی شود و جایگاه این تصاویر در سبک‌شناسی متون منثور عرفانی آشکار گردد. با استخراج و بررسی تصاویر تشبیهی سه متن برجسته نثر عرفانی (عبهرالعاشقین، اسرارالتوحید، کشف­الاسرار و عدّه­الابرار) میتوان دریافت تصاویر تشبیهی فشرده مثل تشبیه بلیغ و انواع استعاره در تحلیل سبکی این متون، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تحلیل و بررسی ویژگیهای خاص تصاویر تشبیهی فشرده (تشبیه بلیغ و استعاره‌ها) همراه با داده‌های آماری، همچنین بررسی تصاویر از منظر درونگرایی و برونگرایی و بررسی ماهیت تصاویر فشرده در سه متن برجسته عرفانی، از دیگر اهداف این گفتار است.

کلمات کلیدی
تصویر فشرده تشبیهی , سبک‌ شناسی , نثر عرفانی