فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این فصلنامه 0.142 می باشد
این فصلنامه در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 3، ، شماره پی در پی 45

تحول مضمون «عشق به وطن» در شعر معاصر تاجیکستان

صفحه (379 - 397)
حسین یزدانی (نویسنده مسئول)، نرگس محمدی بدر، مرجان علی اکبرزاده
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 97

چکیده
در مقالۀ حاضر‌، با توجه به تاریخ کهنسال تاجیکستان، ابتدا به خاستگاه تاجیکان و پیشینۀ ادبی این سرزمین پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش، آن است که؛ مضمون عشق به وطن، در شعر معاصر این دیار (از انقلاب اکتبر1917م به بعد) با توجه به دگرگونیهای سیاسی- اجتماعی، دچار چگونه تحولاتی شده است؟ موضوع اخیر، با بررسی مضامین شعری از شاعران برجستۀ معاصر تاجیک، ارزیابی شده است. نتایج بررسیهای این پژوهش، که به شیوۀ تحلیلی- توصیفی فراهم آمده، نشان میدهد، در مضمون مورد نظر، با توجه به سیر تاریخی و دگرگونیهای سیاسی- اجتماعی در دوره های متفاوت ادبیات معاصر تاجیک، تحولات بسیاری ایجاد شده است، به‌عبارتی، مفهوم وطن در هر دوره از ادبیات معاصر این سرزمین، در حوزۀ معنایی خاصی قابل بررسی است. در دورۀ تسلط شوروی سابق، تحت تاثیر مکتب رئالیسم سوسیالیستی، مقصود از وطن، سرزمین بزرگ شوراها - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی- است، به ویژه در دورۀ جنگ جهانی دوم (1945م -1941م )، اما مضمون فوق، پس از فروپاشی شوروی (از1991م) و از بین رفتن سانسورهای حکومتی، اندک اندک دارای مفاهیم گسترده تری شده است. مفاهیمی چون: ستایش سرزمین نیاکان- ایران- ، ستایش وطن، همراه با اندوه و تاسف که ناشی از سرخوردگیهای سیاسی- اجتماعی ست و نیز انتقاد از سرگذشت تاریخی تاجیکان.

کلمات کلیدی
شعر معاصر تاجیکستان , عشق به وطن