ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

تحلیلی بر تنوع قصه های عامیانۀ فارسی و روسی

صفحه (351 - 370)
حمیرا زمردی(نویسنده مسئول)، آلینا ایواشچِنکو
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 96

چکیده
هدف از این مقاله بررسی مقایسه ای و تحلیلی از تنوع قصه های فارسی و روسی است. ما در این نوشتار در صدد جستجوی معنایی پیرامون انواع قصه های فارسی و روسی و وجوه تشابه و افتراق آن بوده و از این طریق در راستای کشف حقایق جدیدی از این نوع قصه ها در مقاطع تاریخی و چگونگی شکل گیری فرازهای مهم آن میباشیم. انواع قصه هاى ایرانى و اسلاوى (روسى) مبتنى بر داستانهاى اساطیر و قصه های پندآموز و حکیمانه برخاسته از فرهنگ غنى و تمدنهاى انسانى و اخلاقى، ملل و اقوام مختلف، دیباچه ها را فرا روى ملتهاى ایران و روس بطور خاص و جهان بطور عام گشوده است. همچنین ما در این نگارش به تحلیل ویژگی های مشترک قصه های روسی و ایرانی بر اساس کتاب های و. پراپ، پژوهشگر برجستۀ روس تبار همچون "ریخت شناسی قصه های پریان" میپردازیم و زمینۀ تحقیقات بیشتر را در خصوص ادبیات فولکلوریک که تاکنون در پژوهش های ادبی مورد بى توجهى قرار گرفته است و تقریباً فقط خاورشناسان اروپایی و بویژه روسی (اسلاوی) در گردآوری آثار فولکلوریک فارسى برخى پژوهش انجام شده جزئى داشته اند را فزونى میبخشیم و در پرتو رشد و خودآگاهی همگانى، موجبات افزایش پژوهشهای فولکلوریک در ایران را فراهم سازیم.

کلمات کلیدی
قصۀ عامیانه , قصۀ فارسی , قصۀ روسی , فولکلوریک , طبقه بندی