ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 1، ، شماره پی در پی 47

تحلیل کارکردهای اجتماعی– موسیقایی وسبک شناسی ویژگیهای واژگان موسیقی در تاریخ بیهقی

صفحه (55 - 71)
منصوره ثابت زاده(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 97

چکیده
بررسی موسیقی درتاریخ بیهقی، ازمعتبرترین متون تاریخی – ادبی و اسناد با اهمیت تاریخ ایران در دوره غزنوی ، درحوزۀ مطالعات بینا رشته ای است که از سویی در حوزه ادبی به سبک شناسی لغات و اصطلاحات موسیقی و از سوی دیگر در حوزه موسیقی شناسی بمطالعه جایگاه اجتماعی، منزلت و مرتبه موسیقیدانان و مناسبتهای اجرایی موسیقی درقرن پنجم هجری میپردازد و علاوه بر توصیف وضعیت دربار غزنویان ، به جایگاه ،کارکردها وکنشهای موسیقایی درمتن زندگی درباری و جامعه  آن روزگاران میپردازد، هرچند بسبب شرح وقایع تاریخی ، مجال کاربرد اصطلاحات خاص و فنی موسیقی درآن نیست ، شمار بسیاری ازاصطلاحات و لغات تک معنایی  موسیقی  و لغات چند معنایی با معنی  اصطلاحی موسیقی و انواع سازهای کوبه ای و بادی و رشته ای  برای توصیف مناسبتی خاص بکار رفته است. بالاترین بسامد واژگان موسیقی شامل لغات چند معنایی موسیقی و انواع سازهای کوبه ای و بادی است که در موسیقی مراسمی و رزمی و بیان روایتهای تاریخی با مشخصه اعلان و اخبار بکار رفته است.<-p>

کلمات کلیدی
تاریخ بیهقی , موسیقی , اصطلاحات , کارکرد , ظرفیت