ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 7، شماره 2، ، شماره پی در پی 24

تحلیل محتوایی و سبکی «غزلیات مشتاقیه»

صفحه (0 - 0)
فاطمه کوپا
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
«غزلیات مشتاقیه» در شمار سروده¬های عرفانی «میرزا محمدتقی» معروف به «مظفر علی شاه» یا «مولوی کرمانی» است که در مجموعه¬ای بالغ بر 126 غزل عرفانی به رشته تحریر درآمده است، آنچه از متن اثر استنباط میشود بر وسعت اطلاعات و تسلط سراینده بر آیات، احادیث، نکات و اصطلاحات عرفانی، آرایه¬های ادبی، احکام نجومی، علم اللغه و...دلالت دارد.تأثیرپذیری اثر از قواعد زبانی و ترکیب¬بندی عربی، از جمله افراط و نوآوری در کاربرد واژه¬ها و ترکیبات اضافی و وصفی، کاربرد ویژه افعال و دیگر اجزای عبارات وعنایت خاص سراینده به کاربرد معتنابه برخی از آرایه¬های ادبی از ویژگیهای سبکی اوست. پسروی او از امهات آثار پارسی و عربی بیانگر وسعت اطلاعات و تأمل در آثار اسلاف اوست.کاربرد اصطلاحات عرفانی خاص از جمله فیاض مطلق، حضرت جامع، شاهد غیب، رش نور، فیض، فقر، فنا و... بیانگر گرایش خاص مؤلف به عرفان و تصوف و تجارب ناب روحانی است.و اما پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به دو سؤال اصلی و محوری زیر است: ـ توجه عمده مولوی کرمانی در به کارگیری مفاهیم واصطلاحات عرفانی آرایه¬های ادبی و پسروی از پیشینیان سخن در چه مواردی خلاصه میشود؟ـ ابداع و نوآوری به ویژه بهره¬گیری از واژه¬ها و ترکیبات اضافی و وصفی، صفات مرکب و مقلوب و... در نگاه سراینده از چه جایگاهی برخوردار است؟

کلمات کلیدی