ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 3، ، شماره پی در پی 41

تحلیل عناصر بنیادین روایت در داستان شوهر آهو خانم براساس الگوی نظری دیوید هرمن

صفحه (399 - 420)
دکتر عبدالحسین فرزاد(نویسنده مسئول)، الهام حدّادی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در این جستار، عناصر بنیادین روایت که متشکل از چهار عنصر1. واقع­شدگی، 2. توالی رویدادها، 3. جهان­پردازی و 4. هم­بوم­پنداری است، به منتقدان معرفی میشود و کاربرد عملی این عناصر در داستان شوهر آهو خانم اثر علی محمد افغانی نشان داده میشود. این مقاله با این پرسش مفروض پیش مییرود که عناصر بنیادین روایت چه کارکردی در تحلیل این داستان دارد و جهان روایی این داستان چه شرایطی را برای اقامت مخاطب جهت همدلی با داستان فراهم کرده است؟ براساس نتیجه­گیری این تحلیل، داستان­ شوهر آهو خانم، ابرروایت جامعۀ زنانۀ دهۀ چهل را با معرفی پیش­نمونۀ وضعیت زنان در قالب روایی به چالش میکشد و با ساخت جهان روایی مناسب به مخاطب فرصت و درک تجربه زیستن در جهان تبعیض و استبدادی به خصوص در بحث حقوق زنان در آن دهه را به واسطه هم­بوم شدن با این جهان میدهد.

کلمات کلیدی
عناصر بنیادین , روایت , هرمن , علی محمد افغانی , جهان¬پردازی روایی