ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 2، ، شماره پی در پی 40

تحلیل ساختاری انواع تشبیه در دیوان صیدی تهرانی

صفحه (249 - 269)
سکینه غلامپور دهکی(نویسنده مسئول)، نرگس محمدی بدر
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 95
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 96

چکیده
تحلیل و بررسی عناصر زبانی و بیانی سروده های شاعران، با رویکرد سبک شناسانه، اهمیت بسزا دارد؛ زیرا علاوه بر اینکه زیباییهای نهفته شعر، بهتر آشکار میشود، سبب میگردد تا مخاطبان و کابران زبان، با ذهن، دنیای فکری و عواطف شاعر، بیشتر مانوس شوند. بدین سبب برآنیم تا تمامی سروده های صیدی تهرانی را واکاوی کنیم و عناصر زبانی و بیانی آنها را؛ مانند ساختن ترکیبهای تازه، استفاده از اصطلاحات عامیانه برای خلق مضامین نو، بکارگیری شگردهای سخن پردازی؛ مانند تشبیه، اسلوب معادله، تناقص گویی و دیگر ترفندهای شاعرانه را به کمک نمودار و آمار آشکار کنیم. بررسی های بعمل آمده، نشان میدهد که شاعر سعی میکند علاوه بر اینکه پیامهای اخلاقی، و بن مایه های عرفانی و غنایی خود را به مخاطب عرضه کند، به ابداع ترکیبات و اصطلاحات تازه نیز دست یازد و از گونه های مختلف تشبیه بهره ببرد، که در متن مقاله بشکل مبسوط به آنها میپردازیم.

کلمات کلیدی
ویژگیهای سبکی , ساخت ترکیبات تازه , تشبیه , صیدی تهرانی