ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 1، ، شماره پی در پی 39

تحلیل حوزه های معنایی: رهیافتی در سبک شناسی

صفحه (59 - 77)
نعمت الله ایرانزاده(نویسنده مسئول)،محمدمهدی زمانی
تاریخ دریافت مقاله : بهار 1396
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 1396

چکیده
نظریۀ حوزه های معنایی یکی از نظریات مطرح در معنی شناسی ساختگراست. حوزۀ معنایی مجموعه­ای است از واژه­ها که مشخصۀ معنایی خاصی موجب باهمآیی آنها میشود. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه میتوان این نظریه را در مطالعات سبک­شناسانه به­کار گرفت. میتوان از این نظریه در مطالعات معنی­شناسانۀ ادبیات، از جمله سبک شناسی معنایی، بهره برد. معنی شناسیِ آثار ادبی و سبک شناسیِ معنایی تمرکز خود را بر وجود یا عدم معناهای فردی در برابر معناهای عمومی قرار میدهد، معناهای فردی خاصی که وقوعی قاعده مند در متون ادبی دارند. این پژوهش، ضمن بیان مبانی این نظریه در معنی­شناسی، با تحلیل نمونه­ای، کارآمدی این نظریه در مطالعات ادبی را نشان میدهد و تحلیل حوزه های معنایی را رهیافتی تازه در مطالعات سبک­شناسانه معرفی میکند.

کلمات کلیدی
معنی شناسی ساختگرا , حوزۀ معنایی , سبک شناسی , مطالعات ادبی , زبانشناسی