ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

تحلیل جنبه های زبانی، ادبی و تصویری سبک منحصر بفرد کتاب تأدیب الاطفال به منزلۀ نخستین کتاب مصور کودک در ادبیات فارسی

صفحه (99 - 116)
محسن ذکا اسدی، مریم شریف نسب(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 97

چکیده
در پژوهش حاضر کتاب تأدیب الاطفال موضوع تحلیل و ارزیابی سبک شناسی قرار گرفته است. روش پژوهش مطالعۀ موردی است و نگارندگان در پی‌ آن هستند که با درنظر داشتن متن و تصویر در کنار هم ویژگیهای منحصربفرد سبک این اثر را تبیین کنند. کتاب مستطاب تأدیب الاطفال تألیف یا ترجمۀ مفتاح الملک که پیش از صدور فرمان مشروطیت نوشته و منتشر شده در زمرۀ نخستین آثار ادبیات کودک در زبان فارسی است که تاکنون موضوع پژوهشهای دانشگاهی قرار نگرفته است. سبک شناسی دانشی است که به بررسی جنبه های ممتاز یک اثر از منظر زبانی و ادبی میپردازد. تاکنون الگوی کاملی برای تحلیل سبکی آثار مصور ادبیات کودک با توجه به ساحتهای چندگانۀ زبانی، ادبی و تصویری در پژوهشهای مشابه ارائه نشده است. نگارندگان در پی آن هستند که با تبیین جنبه های مختلف زبانی، ادبی و تصویری این اثر سبک منحصر به فرد آن را آشکار و دلایلی اقامه کنند که این کتاب را میتوان نخستین اثر مصور ادبیات کودک در زبان و ادبیات فارسی قلمداد کرد.

کلمات کلیدی
ادبیات کودک , کتاب مصور , سبک شناسی , تصویرگری , مطالعۀ موردی