ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

تحلیل آسیبهای روانی در گلستان و بوستان سعدی

صفحه (303 - 319)
عبدالّه قلیان عسکری ، غلامرضا مستعلی پارسا(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 96

چکیده
انعکاس علم روانشناسی در آثار ادبی و انطباق آن با تئوریهای نوین روانشناسی یکی مباحث میان‌رشته‌ای است. در این مقاله به برخی از آسیبهای روانی موجود در گلستان و بوستان سعدی با نظر به علم روانشناسی امروز پرداخته ‌شده‌است. هدف از پرداختن به موضوع مقاله این است که با مراجعه به متون ادبی، برخی از مشکلات روانی و اخلاقی رایج در جامعه بررسی گردد. به نظر میرسد که سعدی سعی دارد تا در قالب حکایات برای بهبود روابط و رفتارهای انسانی، راهکارهایی را ارائه کند. این پژوهش نشان میدهد که سعدی از مهارتهای روانشناسی آگاهی داشته و آنها را با تصویرپردازی عاطفی به مخاطب خود ارائه کرده‌است، و برخی از این نظریات با نظریه‌ها و مهارتهای ارائه شده از جانب روانشناسان عصر حاضر مطابقت دارد.<-p> <-p> <-p>

کلمات کلیدی
گلستان , بوستان , سعدی , آسیبهای روانی