ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفکس: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 4، ، شماره پی در پی 46

تأملی در نثر ترجمۀ سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

صفحه (153 - 168)
میثم احمدی، یوسف کرمی چمه(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 97

چکیده
کتاب سرگذشت حاجی ‌بابای اصفهانی اثر جیمز موریه را میرزا حبیب اصفهانی ترجمه کرد. جنبۀ انتقادی و لحن طنز کتاب و همچنین نثر روان و زیبای ترجمۀ آن، موجب نفوذ و اشتهار کتاب شده است. میرزا حبیب با استعداد بالای نویسندگی و بهره ­مندی از میراث پربار ادب فارسی در ترجمۀ کتاب، هنر خود و توان زبان فارسی را آشکار ساخت. این ترجمه در شمار بهترین ترجمه­ های زبان فارسی قرار دارد. در این مقاله، با توصیف و تحلیل محتوا و استفاده از منابع کتابخانه­ ای، نثر ترجمۀ میرزا حبیب بررسی شده است. در این کتاب، خصوصیات ویژه نثرهای مهم زبان فارسی مانند کاربرد شعر در نثر، استفاده از کنایات و واژه­های رایج در زبان مردم، بهره­گیری از زبان و ادبیات عرب، سلاست و استواری و... دیده میشود، که نثر آن را با نثر متون کلاسیک فارسی همانند میکند.<-p>

کلمات کلیدی
سرگذشت حاجی‌بابا , میرزا حبیب , ترجمه , نثر فارسی , گلستان سعدی