ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 2، ، شماره پی در پی 48

تأثیر شاهنامه بر ساقینامه ها بر اساس بررسی چهل ساقینامه

صفحه (193 - 212)
محمد خشکاب، علی عشقی سردهی(نویسنده مسئول)، ابوالقاسم امیراحمدی
تاریخ دریافت مقاله : تابستان 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تابستان 97

چکیده
یکی از خواص بارز اسطوره و حماسه راهیابی آنها به انواع ادبی است. در این میان تأثیر شاهنامه این اثر سترگ اسطوره ای ـ حماسی بر فرهنگ و ادب ایران زمین بر کسی پوشیده نیست. در این مقاله قصد داریم هر یک از کارکردهای اشارات شاهنامه ای چون مدح، مفاخره، داستان پردازی، تبیین مسائل حکمی و تعلیمی، مضامین عاشقانه و تغزّلگونه، اندیشه های خیّامی و مضامین عرفانی را در ساقینامه ها با تکیه بر چهل ساقینامه مندرج در سه تذکره "میخانه" ،"پیمانه" و "ساقینامه سرایان آذربایجان" نشان دهیم. پس از بررسی کلی این ساقینامه ها بصورت ویژه  سراغ ساقینامه سروده آذربیگدلی رفته و با تکیه بر آن، تاثیر پذیری از زبان حماسی شاهنامه را بیشتر میکاویم.

کلمات کلیدی
ساقینامه , آذر بیگدلی , میخانه , پیمانه , زبان حماسی , شاهنامۀ فردوسی